Algemene Voorwaarden

Artikel 1 Definities

 

1. Kinderpraktijk Lef, gevestigd te Venlo, KvK-nummer 70453195, wordt in deze algemene voorwaarden aangeduid als Tari Leurs.

2. De wederpartij wordt in deze algemene voorwaarden aangeduid als opdrachtgever.

3. Met de overeenkomst wordt bedoeld de overeenkomst van de opdracht op grond waarvan Tari Leurs zich tegen betaling van honorarium en kosten jegens de opdrachtgever werkzaamheden voor opdrachtgever verricht en waarbij de algemene voorwaarden van toepassing zijn verklaard.

 

Artikel 2 Toepasselijkheid algemene voorwaarden

 

1. Deze voorwaarden zijn van toepassing op alle offertes, facturen, werkzaamheden, overeenkomsten en levering van diensten door of namens Tari Leurs waarop zij deze voorwaarden van toepassing heeft verklaard, voor zover van deze voorwaarden niet uitdrukkelijk en schriftelijk is afgeweken.

2. De voorwaarden zijn eveneens van toepassing op handelingen van de door Tari Leurs in het kader van de opdracht ingeschakelde derden.

3. Van toepassing is steeds de laatst toegezonden versie van deze algemene voorwaarden.

4. Indien één of meerdere bepalingen in deze algemene voorwaarden op enig moment geheel of gedeeltelijk nietig zijn of vernietigd mochten worden, dan blijft het overige in deze algemene voorwaarden bepaalde volledig van toepassing.

 

Artikel 3 Offertes

 

1. Indien in de offerte geen aanvaardingstermijn is gesteld, vervalt de offerte na 14 kalenderdagen.

2. Tari Leurs kan niet aan haar offerte worden gehouden indien de opdrachtgever redelijkerwijs kon begrijpen dat de offerte, of een onderdeel daarvan, een kennelijke vergissing of verschrijving bevat.

3. Offertes gelden niet automatisch voor vervolgopdrachten.

 

Artikel 4 Prijzen en betalingen

 

1. De overeenkomst wordt aangegaan voor bepaalde tijd, tenzij uit de aard van de overeenkomst anders voortvloeit of indien partijen uitdrukkelijk en schriftelijk anders overeenkomen.

2. De in een offerte vermelde prijzen zijn inclusief BTW en eventuele in het kader van de overeenkomst te maken kosten, daaronder begrepen reiskosten, tenzij uitdrukkelijk anders aangegeven.

3. Tari Leurs is gerechtigd de overeenkomst in verschillende fasen uit te voeren en het aldus uitgevoerde gedeelte afzonderlijk te factureren.

4. Indien er geen traject is overeengekomen, kan het tarief worden vastgesteld op grond van werkelijk uitgevoerde sessies. Het tarief wordt berekend volgens de gebruikelijke tarieven van Tari Leurs en wordt na iedere sessie gefactureerd.

5. De bij het aangaan van de overeenkomst overeengekomen tarieven zijn gebaseerd op het op dat moment gehanteerde prijspeil. Tari Leurs heeft het recht de vergoedingen jaarlijks per 1 januari, of wanneer gewijzigde omstandigheden dit vereisen, aan te passen. Aangepaste tarieven worden zo spoedig mogelijk medegedeeld aan de opdrachtgever.

6. Kinderpraktijk Lef is een particuliere praktijk. Er zijn geen contracten afgesloten met zorgverzekeraars, waardoor de kosten voor onderzoek en begeleiding voor eigen rekening komen.

7. Facturen dienen binnen 14 kalenderdagen na factuurdatum betaald te zijn, tenzij partijen hierover schriftelijk andere afspraken hebben gemaakt of op de factuur een andere betaaltermijn vermeld is.

8. Indien de opdrachtgever in gebreke blijft in de tijdige betaling van een factuur, is de opdrachtgever van rechtswege in verzuim en wettelijke rente verschuldigd. De rente over het opeisbare bedrag zal worden berekend vanaf het moment dat de opdrachtgever in verzuim is tot aan het moment van voldoening van het volledig verschuldigde bedrag.

9. Indien de opdrachtgever in gebreke of in verzuim is in de nakoming van zijn verplichtingen, komen alle redelijke kosten ter verkrijging van voldoening buiten rechte voor rekening van de opdrachtgever.

10. In geval van liquidatie, faillissement, beslag of surseance van betaling van de opdrachtgever zijn de vorderingen van Tari Leurs op de opdrachtgever onmiddellijk opeisbaar.

 

Artikel 5 Informatieverstrekking opdrachtgever

 

1. Opdrachtgever stelt alle informatie die voor de uitvoering van de opdracht relevant is tijdig beschikbaar aan Tari Leurs.

2. Opdrachtgever staat in voor de juistheid, volledigheid en betrouwbaarheid van de ter beschikking gestelde gegevens, ook indien deze van derden afkomstig zijn. Tari Leurs zal de gegevens vertrouwelijk behandelen.

3. Opdrachtgever vrijwaart Tari Leurs voor elke schade die voortvloeit uit het niet voldoen aan het in het eerste lid van dit artikel gestelde.

4. Indien opdrachtgever dit verzoekt, retourneert Tari Leurs de betreffende bescheiden.

5. Stelt opdrachtgever niet of niet tijdig de verlangde gegevens en loopt de uitvoering van de opdracht hierdoor vertraging op, dan komen de daaruit voortvloeiende extra kosten voor rekening van opdrachtgever.

 

Artikel 6 Uitvoering van de overeenkomst

 

1. Tari Leurs voert de overeenkomst naar beste inzicht en vermogen uit.

2. Tari Leurs heeft het recht om werkzaamheden te laten verrichten door derden.

 

Artikel 7 Wijziging van de overeenkomst

 

1. Indien tijdens de uitvoering van de opdracht blijkt dat het noodzakelijk is de te verrichten werkzaamheden te wijzigen of aan te vullen, passen partijen tijdig en in overleg de overeenkomst aan.

2. Indien partijen overeenkomen dat de overeenkomst wordt gewijzigd of aangevuld, kan het tijdstip van voltooiing worden beïnvloed.

 

Artikel 8 Annulering

 

1. In geval Tari Leurs is verhinderd voor een afgesproken sessie, wordt dit uiterlijk 24 uur voor aanvang van de sessie kenbaar gemaakt aan opdrachtgever en zal in overleg een nieuwe datum worden overeen gekomen.

2. Annulering door de opdrachtgever is enkel schriftelijk mogelijk. Bij annulering binnen 24 uur voor aanvang van de sessie wordt 50% van de kosten in rekening gebracht.

3. Indien opdrachtgever zonder annulering niet naar een overeengekomen sessie komt, worden de gehele kosten voor de desbetreffende sessie doorberekend aan opdrachtgever.

 

Artikel 9 Overmacht

 

1. In aanvulling op artikel 6:75 Burgerlijk Wetboek geldt dat een tekortkoming van Tari Leurs in de nakoming van enige verplichting jegens de opdrachtgever niet aan haar kan worden toegerekend, in geval een van de wil van Tari Leurs onafhankelijke omstandigheid, waardoor de nakoming van haar verplichtingen geheel of gedeeltelijk wordt verhinderd of in redelijkheid niet van haar kan worden verwacht.

2. Indien een situatie als in het eerste lid van dit artikel omschreven voordoet, worden de verplichtingen van Tari Leurs jegens opdrachtgever opgeschort zo lang zij niet aan zijn verplichtingen kan voldoen. Indien deze situatie langer dan 30 kalenderdagen heeft geduurd, hebben beide partijen het recht de overeenkomst schriftelijk te ontbinden.

 

Artikel 10 Aansprakelijkheid schade

 

1. Tari Leurs is niet aansprakelijk voor schade die voortvloeit uit deze overeenkomst, tenzij de schade opzettelijk of met grove schuld is veroorzaakt.

2. Tari Leurs is niet aansprakelijk voor schade ontstaan doordat zij is uitgegaan van door of namens opdrachtgever verstrekte onjuiste of onvolledige gegevens.

3. Opdrachtgever blijft te allen tijde zelf verantwoordelijk voor het toepassen of uitvoeren van kennis of handelingen zoals opgedaan tijdens een sessie.

4. In het geval dat Tari Leurs een schadevergoeding verschuldigd is aan opdrachtgever bedraagt de schade niet meer dan door de verzekering wordt uitgekeerd, danwel het bedrag dat door Tari Leurs in rekening is gebracht aan opdrachtgever.

5. De opdrachtgever vrijwaart Tari Leurs tegen alle aanspraken van derden die verband houden met de door haar geleverde diensten.

 

Artikel 11 Klachten

 

1. De opdrachtgever is verplicht om klachten over facturen en/of de verrichte werkzaamheden en geleverde diensten binnen 7 kalenderdagen schriftelijk kenbaar te maken aan Tari Leurs.

2. Indien van een gebrek later melding wordt gemaakt, dan komt de opdrachtgever geen recht meer toe op herstel, vervanging of schadeloosstelling.

 

Artikel 12 Intellectueel eigendom

 

1. Tenzij schriftelijk anders is overeengekomen, behoudt Tari Leurs alle intellectuele absolute rechten, waaronder auteursrecht, op alle gegevens, geleverde informatie, offertes en beschikbaar gestelde materialen.

2. De genoemde intellectuele rechten mogen niet zonder schriftelijke toestemming van Tari Leurs worden gekopieerd, aan derden getoond, ter beschikking gesteld, worden doorverkocht of op andere wijze worden gebruikt.

 

Artikel 13 Bijzondere bepalingen

 

1. Beide partijen zijn gehouden tot geheimhouding van alle vertrouwelijke informatie die zij in het kader van hun overeenkomst hebben verkregen. Behaalde resultaten zullen niet met anderen worden besproken, tenzij er sprake is van een wettelijke verplichting ter voorkoming van kindermishandeling. Opdrachtgever wordt voor meer informatie verwezen naar de privacyverklaring.

2. Tari Leurs is aangesloten bij Stichting Adiona. Op haar werkzaamheden is de beroepscode van toepassing.

 

 

Artikel 14 Geschilbeslechting

 

1. Op deze algemene voorwaarden is het Nederlands recht van toepassing.

2. Partijen zullen enkel een beroep op de rechter doen nadat zij zich tot het uiterste hebben ingespannen een geschil in onderling overleg te beslechten.

3. In afwijking van de wettelijke verjaringstermijnen, bedraagt de verjaringstermijn van alle vorderingen en verweren jegens Tari Leurs en betrokken derden 12 maanden.

 

 

 

 

 

lef

Meld je aan voor de nieuwsbrief

©2018 Design by AAF!  |  All Rights Reserved

Contact info

 

Tari Leurs
Venlo

 

T: 06-13 19 12 35

info@kinderpraktijklef.nl